Ngày 29/3/2024, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Theo Nghị quyết, HĐND Thành phố ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực KH&CN thuộc 4 nhóm gồm: 26 danh mục dịch vụ sự nghiệp công đã có trong danh mục được Bộ KH&CN quy định tại tại các Thông tư số 13/2022/TT-BKHCN; 06/2022/TT-BKHCN; 21/2019/TT-BKHCN, hiện đang được Sở KH&CN triển khai và vẫn còn phù hợp với điều kiện, thực tiễn của TP. Hà Nội. Một danh mục dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng tiêu chuẩn cơ sở thuộc nhóm dịch vụ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng được đề nghị ban hành mới theo các quy định và yêu cầu của TP. Hà Nội.

Trước đó, trình bày Tờ trình đề nghị ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực KH&CN của TP. Hà Nội, Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Hồng Sơn cho biết: Đây sẽ là cơ sở triển khai thực hiện xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về giá để giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

Việc xây dựng, ban hành danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực KH&CN đảm bảo yêu cầu về tính hợp pháp tuân thủ đúng thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tiễn của Thành phố; đáp ứng yêu cầu về lộ trình nâng cao mức tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập của TP. Hà Nội.

Nguồn:Từ trang web:vista.gov.vn.của cục thông tin KH&CN quốc gia