Nhằm hỗ trợ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước được thống nhất, tối ưu, thuận tiện cho việc quản lý, vận hành, duy trì, bảo đảm an toàn thông tin mạng các kết nối trên quy mô toàn quốc, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành văn bản số 677/BTTTT-THH ngày 3/3/2022 về việc hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

Thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ TT&TT đã xây dựng và đưa nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP-National Data Exchange Platform) vào sử dụng, phục vụ việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương, giúp tối đa hóa giá trị dữ liệu, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, hiệu quả quản lý chỉ đạo điều hành các cấp, tạo tiền đề thúc đẩy cho quá trình chuyển đổi số quốc gia được nhanh chóng, hiệu quả.

Việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước, nhất là dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương sẽ giúp tối đa hóa giá trị dữ liệu; nâng cao chất lượng dịch vụ công cung cấp cho người dân và doanh nghiệp, theo hướng lấy người dùng làm trung tâm, người dân và doanh nghiệp không phải cung cấp thông tin thủ công, nhiều lần cho cơ quan nhà nước, đơn vị cung cấp dịch vụ; tránh đầu tư trùng lặp, gây lãng phí.

Tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP và Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, việc kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương trên quy mô quốc gia phải thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

Theo Bộ TT&TT, đến hiện tại, nền tảng đã kết nối với hơn 90 bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, 10 cơ sở dữ liệu, 8 hệ thống thông tin; năm 2021 đạt gần 181 triệu giao dịch thực hiện thông qua nền tảng này (hằng ngày có khoảng 500.000 giao dịch thông qua nền tảng này).

Khi thực hiện mỗi giao dịch, người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp, kê khai thông tin nhiều lần; giúp công chức, viên chức, người lao động không phải nhập dữ liệu, tổng hợp dữ liệu trên nhiều phần mềm khác nhau; giúp lãnh đạo có thông tin tổng hợp, thống nhất, tin cậy để có quyết định kịp thời, hiệu quả; giúp tăng cường sử dụng lại dữ liệu, tránh đầu tư trùng lặp, gây lãng phí. Nếu với mỗi giao dịch giúp tiết tiệm 3.000 đồng cho xã hội (chi phí di chuyển đến-về chỗ chứng thực giấy tờ bản giấy, chi phí chứng thực giấy tờ, thời gian chờ, chi phí xử lý của công chức; chưa kể chi phí cơ hội, chi phí lưu trữ giấy tờ bản giấy...), năm 2021 việc kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia đã góp phần tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng cho xã hội.

Theo hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, Bộ TT&TT cho biết, có 2 phụ lục hướng dẫn chi tiết, gồm hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia và hướng dẫn kết nối nền tảng phân tán. Các hướng dẫn này được ban hành tại văn bản số 677/BTTTT-THH, Bộ TT&TT đã gửi các bộ, ngành, địa phương.

Việc tạo lập, kết nối, chia sẻ, mở dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước sẽ tạo tiền đề thúc đẩy chuyển đổi số nhanh tại Việt Nam trên cả 3 trụ cột: Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Đây cũng là một trong các nội dung chính được Bộ TT&TT sử dụng để đánh giá mức độ chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương hằng năm.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các bộ, ngành, địa phương kịp thời phản ánh về Bộ TT&TT thông qua đơn vị đầu mối là Cục Tin học hóa để hướng dẫn, phối hợp giải quyết.

Nguồn: https://b