Kháng nguyên được hiểu đơn giản là những chất khi xâm nhập vào cơ thể con người thì sẽ được hệ thống miễn dịch nhận biết nhanh chóng và sinh ra các kháng thể tương ứng để kết hợp đặc hiệu với kháng nguyên ấy. Thông thường các kháng nguyên là một protein, một polysaccharide nhưng cũng có thể là bất cứ loại phân tử nào mang các hapten nhỏ gắn với một protein chuyên chở. Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia xin giới thiệu một số bài nghiên cứu đã được xuất bản chính thức và các bài viết được chấp nhận đăng trên những cơ sở dữ liệu học thuật chính thống. Những nghiên cứu công bố trước đó trong năm 2022 được tổng hợp tại đường link cuối bài. 

PUBMED

1. The Omicron variant is highly resistant against antibody-mediated neutralization: Implications for control of the COVID-19 pandemic.

Hoffmann M, Krüger N, Schulz S, Cossmann A, Rocha C, Kempf A, Nehlmeier I, Graichen L, Moldenhauer AS, Winkler MS, Lier M, Dopfer-Jablonka A, Jäck HM, Behrens GMN, Pöhlmann S.
Cell. 2022 Feb 3;185(3):447-456.e11. doi: 10.1016/j.cell.2021.12.032. Epub 2021 Dec 24.
PMID: 35026151

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8702401/pdf/main.pdf

2. Antigen Test Positivity After COVID-19 Isolation - Yukon-Kuskokwim Delta Region, Alaska, January-February 2022.
Lefferts B, Blake I, Bruden D, Hagen MB, Hodges E, Kirking HL, Bates E, Hoeldt A, Lamont B, Saydah S, MacNeil A, Bruce MG, Plumb ID.
MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2022 Feb 25;71(8):293-298. doi: 10.15585/mmwr.mm7108a3.
PMID: 35202352
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/pdfs/mm7108a3-H.pdf

3. The Rapid Antigen Detection Test for SARS-CoV-2 Underestimates the Identification of COVID-19 Positive Cases and Compromises the Diagnosis of the SARS-CoV-2 (K417N/T, E484K, and N501Y) Variants.
Barrera-Avalos C, Luraschi R, Vallejos-Vidal E, Mella-Torres A, Hernández F, Figueroa M, Rioseco C, Valdés D, Imarai M, Acuña-Castillo C, Reyes-López FE, Sandino AM.
Front Public Health. 2022 Jan 3;9:780801. doi: 10.3389/fpubh.2021.780801. eCollection 2021.
PMID: 35047474
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8761676/pdf/fpubh-09-780801.pdf