Ngày 14/5/2024, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức khánh thành Trung tâm Tích hợp, xử lý thông tin, dữ liệu và Điều hành mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia. Trung tâm được đưa vào sử dụng giúp cơ quan quản lý nhà nước về môi trường theo dõi diễn biến chất lượng môi trường nước và không khí; đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí các vùng, các địa phương thông qua chỉ số AQI.

Theo Bộ TN&MT, Trung tâm Tích hợp, xử lý thông tin, dữ liệu và Điều hành mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia do Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (thuộc Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Bộ TN&MT) quản lý và vận hành.

Trung tâm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đáp ứng theo tiến độ đề ra. Hiện nay, Trung tâm đang tiếp nhận, xử lý, phân tích số liệu quan trắc tự động của 05 (năm) dạng dữ liệu (gồm: không khí xung quanh, nước mặt, nước thải, khí thải và nước ngầm) từ gần 2.000 trạm quan trắc môi trường trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước thông qua phần mềm Quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động (EnviSoft). Qua đó, đã giúp cơ quan quản lý nhà nước về môi trường từ Trung ương đến địa phương theo dõi diễn biến chất lượng môi trường nước và không khí; đồng thời đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí các vùng, các địa phương thông qua chỉ số AQI.

Ngoài ra, Trung tâm sẽ theo dõi, giám sát hoạt động xả thải của các cơ sở sản xuất, khu - cụm công nghiệp thuộc đối tượng phải lắp đặt, truyền số liệu quan trắc tự động, liên tục theo quy định; qua đó, giúp nâng cao hiệu quả giám sát các nguồn thải lớn. Đồng thời, hỗ trợ công tác công bố, công khai thông tin quan trắc môi trường theo quy định. Các dữ liệu quan trắc môi trường xung quanh và quan trắc nguồn thải được thu nhận từ các hệ thống quan trắc tự động, liên tục là nguồn thông tin đầu vào tin cậy để phục vụ hiệu quả công tác công bố, công khai thông tin quan trắc môi trường đến các nhà quản lý và người dân.

Việc công bố, công khai thông tin được thực hiện thông qua nền tảng web và ứng dụng di động (trên trang web của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, Ứng dụng EnviSoft và VNAir). Các dữ liệu về quan trắc nêu trên cũng được kết nối liên thông với Hệ thống thông tin điện tử phục vụ điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Bộ TN&MT cũng cho biết, trong thời gian tới, Trung tâm sẽ phát triển các nền tảng phục vụ dự báo, cảnh báo môi trường theo cách tiếp cận đa mô hình và đa nguồn dữ liệu. Trong đó, trước mắt tập trung phát triển cảnh báo và tiến tới dự báo chất lượng môi trường tại một số thành phố lớn.

Nguồn:Từ trang web:vista.gov.vn..của cục thông tin KH&CN .quốc gia