Khối lượng văn bản quy phạm pháp luật lớn, các chính sách liên quan đến các lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường rất rộng. Do vậy, cần có các phương thức mới, áp dụng các công nghệ mới, hiện đại trong tuyên truyền, giải đáp chính sách pháp luật để nâng cao hiệu quả và đưa ra kênh tương tác thuận tiện hơn cho người dân, doanh nghiệp.

 

Vì thế, nhóm nghiên cứu của KS. Đào Quốc Hùng tại Trung tâm cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu các giải pháp phục vụ xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động về pháp luật ngành tài nguyên và môi trường” từ năm 2017 đến năm 2020.

Đề tài hướng đến thực hiện các mục tiêu sau: đề xuất giải pháp phục vụ xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động về pháp luật ngành tài nguyên và môi trường; và xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động về pháp luật ngành tài nguyên và môi trường và thử nghiệm trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Đề tài đã thu được các kết quả như sau:

- Đề xuất được hệ thống các giải pháp, mô hình kiến trúc hệ thống hỏi đáp tự động về pháp luật ngành tài nguyên và môi trường.

- Đề xuất các giải pháp và thử nghiệm xây dựng cơ sở tri thức pháp luật ngành tài nguyên và môi trường, trong đó cụ thể cho lĩnh vực quản lý đất đai.

- Thử nghiệm xây dựng ontology cho 02 lĩnh vực: pháp luật ngành tài nguyên và môi trường và lĩnh vực đất đai. Kết quả này đã được tích hợp vào ontology chung của ngành tài nguyên và môi trường. Ontology của ngành tài nguyên và môi trường không chỉ có ứng dụng trong phạm vi đề tài này mà còn có nhiều ứng dụng trong thu thập, phân tích, xử lý dữ liệu và tìm kiếm, trích xuất thông tin.

-  Đề xuất các giải pháp, thu thập và xây dựng CSDL ngân hàng câu hỏi pháp luật ngành tài nguyên và môi trường. Trong phạm vi đề tài, đã thu thập được 1.400 cặp câu hỏi / câu trả lời từ nhiều nguồn khác nhau và xây dựng thành công CSDL ngân hàng câu hỏi pháp luật ngành tài nguyên và môi trường.

Trên cơ sở hệ thống các giải pháp đã đề xuất, đề tài đã thử nghiệm xây dựng phần mềm hỏi đáp tự động về pháp luật ngành tài nguyên và môi trường và thực hiện việc thử nghiệm hệ thống phần mềm với bộ dữ liệu ngân hàng hỏi đáp và CSDL pháp luật đã được xây dựng. Kết quả thử nghiệm đã cho kết quả khả quan về độ chính xác và hiệu năng của hệ thống, minh chứng khả năng có thể ứng dụng ngay kết quả của đề tài vào hệ thống hỏi đáp chính sách pháp luật ngành tài nguyên và môi trường và hỗ trợ công tác pháp chế tại Bộ tài nguyên và môi trường.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 18284/2020) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.