Trong những năm qua, lĩnh vực bưu chính, với tư cách là một lĩnh vực thuộc kết cấu hạ tầng, đã thể hiện vai trò là thành phần, hạ tầng thiết yếu trong đời sống kinh tế-xã hội của đất nước, là dòng chảy vật chất bên cạnh dòng chảy dữ liệu trong thời đại bùng nổ của Thương mại điện tử. Bưu chính đã đóng góp chung vào sự phát triển của kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam.

 

Để lĩnh vực bưu chính có sự phát triển nhanh, lành mạnh, bên cạnh sự phát triển tự thân của các doanh nghiệp theo quy luật thị trường thì không thể thiếu vai trò quản lý nhà nước các cấp, đặc biệt là Bộ Thông tin và Truyền thông. Để nghiên cứu, xây dựng chính sách cũng như đánh giá khách quan, tổng thể, đánh giá xu hướng phát triển của lĩnh vực bưu chính, không thể thiếu số liệu nghiệp vụ về quy mô thị trường, hoạt động của các doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu về doanh thu, sản lượng bưu gửi, về số lao động tham gia...

Về cơ bản, các quy định về công tác báo cáo nghiệp vụ trong lĩnh vực bưu chính đã gồm những nội dung chính buộc các đối tượng phải thực hiện (chỉ tiêu báo cáo, đối tượng gửi/nhận báo cáo, tần suất báo cáo, phương thức báo cáo…), cơ quan quản lý nhà nước có cơ sở để cơ bản cung cấp được số liệu giúp thực hiện chức năng của mình. Tuy nhiên, các nội dung báo cáo nghiệp vụ vẫn nằm rải rác ở một số các Thông tư do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, các nội dung về báo cáo nghiệp vụ cũng còn một số điểm chưa phù hợp, thậm chí chồng chéo với các văn bản chuyên ngành thống kê… dẫn tới khó khăn trong thực thi của các đối tượng quản lý. Do đó, việc rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống chí tiêu báo cáo nghiệp vụ bưu chính là đòi hỏi khách quan lẫn chủ quan của cả đối tượng bị quản lý và cả cơ quan quản lý nhà nước các cấp. Xuất phát từ lý do trên, năm 2020, nhóm nghiên cứu của Hoàng Mạnh Linh tại Vụ Bưu chính đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu báo cáo nghiệp vụ bưu chính”.

Đề tài đã thu được những kết quả nổi bật như sau:

- Rà soát, nghiên cứu tổng quan về công tác báo cáo trong lĩnh vực bưu chính ở Việt Nam, đặc biệt là hệ thống chỉ tiêu đồng thời trình bầy một số kết quả từ lĩnh vực bưu chính qua chuỗi số liệu giai đoạn để đem tới một cái nhìn tổng quát về lĩnh vực bưu chính đến nay.

- Thông qua việc rà soát văn bản và thực tế triển khai của các đối tượng báo cáo trong thời gian qua, nhóm nghiên cứu đánh giá tồn tại, hạn chế của hệ thống chỉ tiêu báo cáo nghiệp vụ bưu chính hiện nay.

- Nghiên cứu kinh nghiệm về báo cáo nghiệp vụ của một số lĩnh vực và yêu cầu về báo cáo nghiệp vụ bưu chính của Liên minh Bưu chính thế giới (UPU).

- Trên cơ sở đánh giá các vấn đề của hệ thống chỉ tiêu hiện hành và cập nhật chỉ tiêu phục vụ yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới, nhóm nghiên cứu đề xuất hệ thống chỉ tiêu báo cáo nghiệp vụ bưu chính.

Kết quả nghiên cứu của đề tài là tiền đề để xây dựng Thông tư sửa đổi, thay thế Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định về báo cáo nghiệp vụ bưu chính.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 18264/2020) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.