Chính phủ, cả ở cấp liên bang và cấp địa phương, vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc tài trợ nghiên cứu và đổi mới sáng tạo (R&I), dù khu vực doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng nhất về nguồn tài trợ R&D ở nước này. Các công cụ và phương thức tiếp cận tài trợ của chính phủ đóng vai trò chủ chốt, bao gồm việc cung cấp tài trợ cho nghiên cứu cơ bản, thiết lập các chương trình tài trợ hướng đến các đối tượng hoặc công nghệ cụ thể, và thậm chí cung cấp tài trợ gián tiếp thông qua các chính sách thuế R&D mới.

Chính phủ Liên bang Đức tài trợ R&D thông qua nhiều cơ chế và bộ phận khác nhau. Hai bộ liên bang chính, Bộ Giáo dục và Nghiên cứu (BMBF) và Bộ Kinh tế và Năng lượng (BMWK), chủ yếu đóng góp vào tài trợ này. Năm 2019, BMBF chiếm 54,3%, trong khi BMWK chiếm 17,7% tổng tài trợ R&D liên bang năm 2020.

Hầu hết nguồn tài trợ theo tổ chức của Chính phủ Liên bang dành cho các tổ chức nghiên cứu công (PRO) và cơ quan tài trợ nghiên cứu (như DFG, chiếm 45% tổng tài trợ R&D của Liên bang) được phân phối thông qua ngân sách BMBF. Một ưu tiên nữa trong tài trợ cho R&D của BMBF là tài trợ theo dự án trong các chương trình chuyên đề như y tế; môi trường, khí hậu và tính bền vững; vi điện tử; tính toán hiệu năng cao; công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT), bao gồm các công nghệ truyền thông trong tương lai; an ninh mạng; công nghệ nano và vật liệu mới; kinh tế sinh học; kỹ thuật sản xuất; quang tử; công nghệ lượng tử; an ninh dân sự; và giáo dục, khoa học xã hội và nhân văn.

BMWK tập trung vào tài trợ qua các chương trình dựa trên dự án, bao gồm cả năng lượng, hàng không vũ trụ, và công nghệ vận tải. BMWK tài trợ cho R&D chủ yếu thông qua các chương trình dựa trên dự án, bao gồm ZIM và một số chương trình nghiên cứu chuyên đề (về năng lượng, hàng không và công nghệ vũ trụ, công nghệ vận tải và một số lĩnh vực của CNTT-TT). Năm 2019, BMVg đã đóng góp 7% vào tổng tài trợ cho R&D của Liên bang, chủ yếu bằng cách tài trợ cho các dự án R&D quốc phòng lớn (bao gồm cả mua sắm). BMEL điều hành ngân sách R&D lớn thứ tư (3,6% vào năm 2019) trong Chính phủ Liên bang. Tất cả các bộ liên bang khác đã đóng góp 5,3% tổng tài trợ cho R&D liên bang vào năm 2019; 3,0% ngân sách R&D liên bang dành cho các chương trình đặc biệt không được phân bổ cho một trong các Bộ liên bang. Vào năm 2019, điều này chủ yếu được áp dụng cho “Quỹ Năng lượng và khí hậu”, cung cấp tài chính cho R&D cho một số sáng kiến liên bang, bao gồm cả sáng kiến E-Mobility.

Chính phủ Liên bang phân phối tài trợ cho R&D thông qua hai kênh chính: tài trợ theo dự án cho các dự án R&D (nhắm mục tiêu phát triển các công nghệ cụ thể, được gọi là tài trợ “trực tiếp” trong nhiều tài liệu của chính phủ hoặc nhắm mục tiêu phổ biến công nghệ, được gọi là tài trợ “gián tiếp”) và tài trợ theo tổ chức (thể chế) cho các PRO (bao gồm cả DFG). Tài trợ dựa trên dự án (bao gồm nghiên cứu theo hợp đồng) chiếm 49,5% tổng tài trợ cho R&D của Liên bang vào năm 2020. Tài trợ theo tổ chức chiếm 44,5% (bao gồm các chương trình tài trợ đặc biệt của Liên bang cho các cơ sở giáo dục đại học, chủ yếu dành cho các tòa nhà và khoản đầu tư cố định khác). Phần còn lại (6,1%) dành cho các tổ chức quốc tế và các chương trình R&D quốc tế.

Tài trợ từ cấp bang đóng góp riêng biệt và đa dạng

Chính quyền khu vực đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tài trợ R&D của Đức. Mặc dù có sự tăng trưởng từ năm 2005 đến 2017, nhưng sự phát triển không đồng đều giữa các bang. Các bang lớn như North Rhine-Westphalia, Bavaria, và Baden-Wuerttemberg chiếm 75% tổng tài trợ của các bang vào năm 2017.

Chính quyền khu vực tập trung vào tài trợ cho các tổ chức nghiên cứu và các trường đại học, kết nối chặt chẽ với kế hoạch phát triển R&D của chúng. Sự tăng trưởng tài trợ thường được liên kết với mục tiêu mở rộng hệ thống khoa học của đất nước.

Tài trợ gián tiếp

Năm 2020, Đức đưa ra tín dụng thuế R&D nhằm tạo động lực cho các công ty (đặc biệt là các SME) tăng chi tiêu cho nghiên cứu của họ. Các ưu đãi thuế R&D dựa trên chi tiêu là phổ biến trong toàn khu vực OECD để giúp giải quyết những thất bại của thị trường R&D: chúng chiếm khoảng 55% tổng hỗ trợ của chính phủ cho R&D doanh nghiệp trong OECD năm 2017, tăng từ 30% vào năm 2000. Vào năm 2020, Đức lần đầu tiên giới thiệu một công cụ chính sách như vậy, với ưu đãi thuế hỗ trợ chi tiêu cho R&D của doanh nghiệp (BERD) lên tới 2 triệu EUR mỗi năm. Là một phần của gói phục hồi COVID-19, mức tối đa đã được tăng lên 4 triệu EUR cho mỗi công ty cho đến cuối năm 2025, sau đó sẽ trở lại mức thấp hơn. Ưu đãi, được gọi là “Trợ cấp nghiên cứu”, cho phép các công ty yêu cầu 25% tổng chi phí nhân sự R&D nội bộ và tối đa 60% chi phí R&D bên ngoài đối với các hợp đồng R&D do các nhà thầu ở Khu vực Kinh tế châu Âu thực hiện.

Nguồn:từ trang web:vista.gov.vn.của cục thông tin KH&CN quốc gia