Ngày nay, ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, cùng với biến đổi khí hậu đang là những thách thức lớn nhất đối với phát triển kinh tế xã hội của các nước. Trong bối cảnh đó, những nghiên cứu về vật liệu và công nghệ tiên tiến để xử lý môi trường, năng lượng xanh, lưu trữ, chuyển hóa CO2, phân tách nước, giảm thiểu biến đổi khí hậu đang được các nhà khoa học trên toàn thế giới quan tâm. Để hiểu rõ hơn Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia xin giới thiệu một số bài nghiên cứu đã được xuất bản chính thức và các bài viết được chấp nhận đăng trên những cơ sở dữ liệu học thuật chính thống.

1. Sciencedirect

1. Visible light-responsive photocatalytic-based sustainable construction material for environmental remediation
Ceramics International 28 November 2022 Volume 49, Issue 7 (Cover date: 1 April 2023) Pages 11076-11090
Shelly Tiwari, Anoop Kumar, Gurbir Kaur
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884222043413/pdfft?md5=62a91fa0c87f8752532444ad8cbb14f8&pid=1-s2.0-S0272884222043413-main.pdf

2. A chrysotile-based Fe/Ti nanoreactor enables efficient arsenic capture for sustainable environmental remediation
Water Research 14 January 2023 Volume 231 (Cover date: 1 March 2023) Article 119613
Baolin Gao, Kai Liu, Liping Fang
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135423000489/pdfft?md5=a2874d86e11def732b073a8b1fd4dc1f&pid=1-s2.0-S0043135423000489-main.pdf

3. A review of biowaste remediation and valorization for environmental sustainability: Artificial intelligence approach
Environmental Pollution 28 February 2023 Volume 324 (Cover date: 1 May 2023) Article 121363
Ria Aniza, Wei-Hsin Chen, Mathieu Pétrissans
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749123003652/pdfft?md5=d4a40345b5630c95fdfc302f4f0023e7&pid=1-s2.0-S0269749123003652-main.pdf

4. Remediation methods of heavy metal contaminated soils from environmental and geotechnical standpoints
Science of The Total Environment 7 January 2023 Volume 867 (Cover date: 1 April 2023) Article 161468
Zia ur Rehman, Muhammad Faisal Junaid, Zain Ijaz
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969723000839/pdfft?md5=061da561d452db6f6a82bfab4de1457a&pid=1-s2.0-S0048969723000839-main.pdf

5. New insights into MXene applications for sustainable environmental remediation
Chemosphere 6 December 2022 Volume 313 (Cover date: February 2023) Article 137497
Abdul Sattar Jatoi, Nabisab Mujawar Mubarak, Akram Alfantazi
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004565352203990X/pdfft?md5=4ebfe69021c7ff8766e475818609d8a2&pid=1-s2.0-S004565352203990X-main.pdf

6. Environmental safety of nanotechnologies: The eco-design of manufactured nanomaterials for environmental remediation
Science of The Total Environment 26 December 2022 Volume 864 (Cover date: 15 March 2023) Article 161181
Ilaria CorsiIole Venditti, Carlo Punta
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722082857/pdfft?md5=63501ee6a5c906eda9e47302326122e0&pid=1-s2.0-S0048969722082857-main.pdf

7. Life cycle assessment of bioslurry and bioelectrochemical processes for sustainable remediation of soil polluted with petroleum hydrocarbons: An experimental study
Sustainable Production and Consumption 3 February 2023 Volume 36 (Cover date: March 2023) Pages 416-424
Teklit Gebregiorgis Ambaye, Francesca Formicola, Mentore Vaccari
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352550923000222/pdfft?md5=391eb2f5f88e2e12202aa527946e32ba&pid=1-s2.0-S2352550923000222-main.pdf

8. Halophytes for the sustainable remediation of heavy metal-contaminated sites: Recent developments and future perspectives
Chemosphere 9 December 2022 Volume 313 (Cover date: February 2023) Article 137524
Vipin Kumar Singh, Rishikesh Singh, Vivek Kumar Singh
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653522040176/pdfft?md5=c20fd1f170ee1b3edb59ed14978a4586&pid=1-s2.0-S0045653522040176-main.pdf

9. The versatility of nanocellulose, modification strategies, and its current progress in wastewater treatment and environmental remediation
Science of The Total Environment 4 November 2022 Volume 858, Part 2 (Cover date: 1 February 2023) Article 159937
Ajmal Shahzad, Muhammad Wajid Ullah, Guang Yang
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722070371/pdfft?md5=685faefa95c0d95afc9afef816a64dfb&pid=1-s2.0-S0048969722070371-main.pdf